[صفت]

سرسری

( س-ر-س-ر-ی )
1 cursory perfunctory

cursory /ˈkɜːrsəri/ /ˈkɜːsəri/


perfunctory /pərˈfʌŋktəri/ /pəˈfʌŋktəri/

[قید]

سرسری

( س-ر-س-ر-ی )
1 perfunctorily
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان