[اسم]

دوره

( د-و-ر-ه )
1 period cycle , term , era

period /ˈpɪr.iː.əd/ /ˈpɪəriəd/


cycle /ˈsaɪkl/ /ˈsaɪkl/


term /tɜrm/ /tɜːm/


era /ˈɪr.ə/ /ˈɪərə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان