[اسم]

term

/tɜrm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اصطلاح واژه، عبارت

معادل ها در دیکشنری فارسی: اصطلاح واژه لغت
مترادف و متضاد expression phrase word
a technical/legal/scientific... term
یک اصطلاح فنی/حقوقی/علمی و...
 • ‘Gender’ is a technical term in grammar.
  "جنسیت" یک اصطلاح فنی در دستور زبان است.
to use a term
از یک اصطلاح استفاده کردن
 • a term used by psychiatrists
  اصطلاح مورد استفاده روانپزشک‌ها
to coin a term
یک واژه ابداع کردن
 • Funk coined the term ‘vitamin’ in 1912.
  "فانک" واژه "ویتامین" را در سال 1912 ابداع کرد.

2 دوره نیمسال، ترم

معادل ها در دیکشنری فارسی: ترم دوره مدت
مترادف و متضاد period semester session
the spring/summer/autumn... term
نیمسال بهار/تابستان/پاییز و...
 • four-year term
  دوره چهارساله
during term
در طول ترم
 • Many students now have paid employment during term.
  بسیاری از دانشجویان اکنون در طول ترم شغل درآمددار دارند.
end of (the) term
پایان ترم
 • It's nearly the end of term.
  تقریبا نزدیک پایان ترم است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان