[اسم]

دوران

( د-و-ر-ا-ن )
1 rotation circulation

rotation /roʊˈteɪʃən/ /rəʊˈteɪʃn/


circulation /ˈsɜrkjəˌleɪʃən/ /ˌsɜːkjʊˈleɪʃən/

2 era period , epoch

era /ˈɪr.ə/ /ˈɪərə/


period /ˈpɪr.iː.əd/ /ˈpɪəriəd/


epoch /ˈɛpək/ /ˈiːpɒk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان