[اسم]

قاعدگی

( ق-ا-ع-د-گ-ی )
1 menstruation period

period /ˈpɪr.iː.əd/ /ˈpɪəriəd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان