[اسم]

وقت

( و-ق-ت )
1 time period , hour

time /tɑɪm/ /taɪm/


period /ˈpɪr.iː.əd/ /ˈpɪəriəd/


hour /ˈaʊər/ /ˈaʊə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان