[اسم]

زنگ

( ز-ن-گ )
1 bell buzzer

bell /bel/ /bel/


buzzer /ˈbʌzər/ /ˈbʌzə/

2 period

period /ˈpɪr.iː.əd/ /ˈpɪəriəd/

3 rust corrosion

rust /rʌst/ /rʌst/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان