[اسم]

عادت ماهانه

( ع-ا-د-ت- -م-ا-ه-ا-ن-ه )
1 period menstruation

period /ˈpɪr.iː.əd/ /ˈpɪəriəd/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان