[اسم]

ریزی

( ر-ی-ز-ی )
1 minuteness

minuteness /maɪnjˈuːtnəs/ /maɪnjˈuːtnəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان