[اسم]

minuteness

/maɪnjˈuːtnəs/
غیرقابل شمارش

1 کوچکی ریزی، خردی

معادل ها در دیکشنری فارسی: ریزی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان