[اسم]

سالروز

( س-ا-ل-ر-و-ز )
1 anniversary

anniversary /ˌænəˈvɜrsəri/ /ˌænɪˈvɜːsəri/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان