[اسم]

سالن

( س-ا-ل-ن )
1 hall auditorium

hall /hɔːl/ /hɔːl/


auditorium /ˌɔːdɪˈtɔːriəm/ /ˌɔːdɪˈtɔːriəm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان