[اسم]

سانتریفیوژ

( س-ا-ن-ت-ر-ی-ف-ی-و-ژ )
1 centrifuge

centrifuge /sˈɛntɹɪfjˌuːdʒ/ /sˈɛntɹɪfjˌuːdʒ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان