[اسم]

سبکی

( س-ب-ک-ی )
1 lightness

lightness /lˈaɪtnəs/ /lˈaɪtnəs/

[صفت]

سبکی

( س-ب-ک-ی )
1 stylistic

stylistic /staɪˈlɪstɪk/ /staɪˈlɪstɪk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان