[اسم]

سده

( س-د-ه )
1 century

century /ˈsɛnʧəri/ /ˈsentʃəri/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان