[اسم]

century

/ˈsɛnʧəri/
قابل شمارش
[جمع: centuries]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 قرن سده

معادل ها در دیکشنری فارسی: سده قرن
 • 1.Many prominent men have been born in this century.
  1. انسان‌های برجسته بسیاری در این سده به دنیا آمده‌اند.
 • 2.The United States is more than two centuries old.
  2. ایالات متحده بیشتر از دو قرن قدمت دارد.
the 11th/18th/21st ... century
قرن یازدهم/هجدهم/بیست و یکم و...
 • George Washington lived in the eighteenth century.
  جورج واشنگتن در قرن هجدهم زندگی می‌کرد.
the next/last century
قرن بعدی/گذشته
 • The boats were built in the last century.
  قایق‌ها در قرن گذشته ساخته شده بودند.
the early/mid/late ... century
اوایل/اواسط/اواخر قرن ...
 • the industrial towns of the early 19th century
  شهرهای صنعتی اوایل قرن نوزدهم
the turn of the century
آغاز قرن جدید
 • It was built at the turn of the century.
  آن در آغاز قرن جدید ساخته شده بود.
the first/second half of the century
نیمه اول/دوم قرن
 • In the second half of the century, people's wages began to rise.
  در نیمه دوم قرن، دستمزدهای مردم شروع به بالا رفتن کرد.

2 سِنچری (کریکت) کسب 100 امتیاز توسط یک بازیکن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان