[فعل]

to centuple

فعل گذرا و ناگذر

1 ضربدر صد کردن ضربدر عدد بزرگی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان