[اسم]

centre forward

/ˈsɛntər ˈfɔrwərd/
قابل شمارش

1 مهاجم نوک (فوتبال) مهاجم مرکزی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان