[اسم]

centralization

/sˌɛntɹəlaɪzˈeɪʃən/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تمرکز تمرکزگرایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: تمرکز
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان