[اسم]

تمرکز

( ت-م-ر-ک-ز )
1 concentration focus

concentration /ˌkɑnsənˈtreɪʃən/ /ˌkɒnsnˈtreɪʃn/


focus /ˈfoʊkəs/ /ˈfəʊkəs/

2 centralization

centralization /sˌɛntɹəlaɪzˈeɪʃən/ /sˌɛntɹəlaɪzˈeɪʃən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان