[فعل]

to centralize

فعل گذرا و ناگذر
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 متمرکز کردن در مرکز جمع کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: متمرکز کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان