[اسم]

centre back

/ˈsɛntər bæk/
قابل شمارش

1 مدافع میانی (فوتبال) مدافع مرکزی، دفاع وسط

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان