[صفت]

centralized

/sˈɛntɹəlˌaɪzd/
قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 متمرکز

معادل ها در دیکشنری فارسی: متمرکز
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان