[اسم]

centralism

/ˈsentrəlɪzəm/
غیرقابل شمارش

1 تمرکز قدرت مرکزگرایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: مرکزگرایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان