[اسم]

centrality

/sɛntɹˈælɪɾi/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مرکزیت

معادل ها در دیکشنری فارسی: مرکزیت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان