[اسم]

central reservation

/sˈɛntɹəl ɹˌɛzɚvˈeɪʃən/
قابل شمارش

1 نوار میانی دو جاده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان