[اسم]

قرن

( ق-ر-ن )
1 century

century /ˈsɛnʧəri/ /ˈsentʃəri/

2 era age

era /ˈɪr.ə/ /ˈɪərə/


age /eɪdʒ/ /eɪʤ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان