[اسم]

سرزندگی

( س-ر-ز-ن-د-گ-ی )
1 liveliness exuberance
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان