[اسم]

exuberance

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نشاط سرزندگی، شور و شوق

معادل ها در دیکشنری فارسی: خرمی دل و دماغ سرزندگی نشاط
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان