[صفت]

extrovert

/ˈekstrəvɜːrt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more extrovert] [حالت عالی: most extrovert]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 برون‌گرا اجتماعی، با اعتماد به نفس

معادل ها در دیکشنری فارسی: برون‌گرا
مترادف و متضاد confident lively introvert
  • 1.A natural extrovert, he mixes well in any social situation.
    1. به عنوان یک فرد ذاتا برون‌گرا، او در هر موقعیت اجتماعی به خوبی بُر می‌خورد.
[اسم]

extrovert

/ˈekstrəvɜːrt/
قابل شمارش

2 فرد برون‌گرا

معادل ها در دیکشنری فارسی: برون‌گرا
  • 1.She is an extrovert.
    1. او یک فرد برون‌گرا است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان