[اسم]

نشاط

( ن-ش-ا-ط )
1 joy amusement , pleasure , exuberance , mirth

joy /dʒɔɪ/ /dʒɔɪ/


amusement /əmˈjuzmənt/ /əˈmjuːzmənt/


pleasure /ˈplɛʒər/ /ˈpleʒə/دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان