[اسم]

سرصفحه

( س-ر-ص-ف-ح-ه )
1 headline

headline /ˈhed.lɑɪn/ /ˈhedlaɪn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان