[اسم]

سرواژه

( س-ر-و-ا-ژ-ه )
1 acronym

acronym /ˈækɹənˌɪm/ /ˈakɹənˌɪm/

2 headword

headword /hˈɛdwɜːd/ /hˈɛdwɜːd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان