[اسم]

headword

/hˈɛdwɜːd/
قابل شمارش

1 سرواژه مدخل

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان