[اسم]

headwind

/ˈhedwɪnd/
قابل شمارش

1 باد مستقیم باد از رو به رو

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان