[اسم]

healing

/ˈhiːlɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 بهبودی شفا

  • 1. Rest is an important part of the healing process.
    1 . استراحت بخش مهمی از فرایند بهبهودی است.
[صفت]

healing

/ˈhiːlɪŋ/
قابل مقایسه

2 شفابخش

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان