[اسم]

سرگیجه

( س-ر-گ-ی-ج-ه )
1 vertigo dizziness , giddiness

vertigo /ˈvɜːrtɪɡoʊ/ /ˈvɜːtɪɡəʊ/


dizziness /ˈdɪzinəs/ /ˈdɪzɪnɪs/


giddiness /ɡˈɪdɪnəs/ /ɡˈɪdɪnəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان