[صفت]

سهل

( س-ه-ل )
1 easy simple

easy /ˈiː.zi/ /ˈiːzi/


simple /ˈsɪm.pəl/ /ˈsɪmpl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان