[عدد]

سی

( س-ی )
1 thirty

thirty /ˈθɜːrti/ /ˈθɜːti/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان