[عدد]

thirty

/ˈθɜːrti/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سی عدد 30

معادل ها در دیکشنری فارسی: سی
thirty or forty years ago
سی یا چهل سال پیش
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان