[عدد]

thirty-seven

/θˈɜːɾisˈɛvən/

1 سی و هفت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان