[عدد]

thirty-nine

/θˈɜːtinˈaɪn/

1 سی و نه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان