[تخصیص گر]

this

/ðɪs/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 [حرف اشاره مفرد نزدیک] این

معادل ها در دیکشنری فارسی: این
مترادف و متضاد that
 • 1.How much is this sofa?
  1. (قیمت) این مبل چقدر است؟
 • 2.Most people don't agree with this decision.
  2. بیشتر مردم با این تصمیم موافق نیستند.
this year
امسال
 • We're going to Canada later this year.
  ما اواخر امسال به کانادا خواهیم رفت.
کاربرد تخصیص‌گر this به معنای این
معادل دقیق this در فارسی "این" است. حرف اشاره this به چیزی، کسی یا اتفاقی در نزدیک، در ساختار مفرد اشاره می‌کند که معمولا در مقایسه با چیز، کسی یا اتفاقی دیگر است. مثال:
"?How much is this sofa" (قیمت این مبل چقدر است؟)
".This is better, comparing to that" (این در مقایسه با آن، بهتر است. )
[قید]

this

/ðɪs/
غیرقابل مقایسه

2 اینقدر به این میزان، تا این اندازه

 • 1.She has never been this late for school before.
  1. او هیچ‌وقت اینقدر برای آمدن به مدرسه دیر نکرده است.
 • 2.That was only about this high off the ground.
  2. آن (چیز) فقط اینقدر بلندتر از سطح زمین بود.
توضیح درباره قید this
قید this زیاد بودن و میزان و شدت یک عمل را نشان می‌دهد.
[ضمیر]

this

/ðɪs/

3 این

معادل ها در دیکشنری فارسی: این
 • 1.I think you'll find this more comfortable than that.
  1. فکر می‌کنم این از نظر شما از آن راحت‌تر خواهد بود.
 • 2.Is this your bag?
  2. این کیف شماست؟
 • 3.The boy was afraid and the dog had sensed this.
  3. پسر ترسیده بود و سگ این را حس کرده بود.
 • 4.Well, make up your mind. Which do you want? This or that?
  4. خب، تصمیمت را بگیر. کدام را می‌خواهی؟ این یا آن؟
کاربرد ضمیر this به معنای این
معادل دقیق this در فارسی "این" است. ضمیر this جایگزین اسمی می‌شود که به چیزی، کسی یا اتفاقی در نزدیک، در ساختار مفرد اشاره می‌کند (که معمولا در مقایسه با چیزی، کسی یا اتفاقی دیگر است).

4 [برای معرفی خود یا افراد] این

this is + name
[برای معرفی خود/دیگران]
 • 1. Hello, this is Maria Diaz.
  1. الو، "ماریا دیاز" هستم.
 • 2. Jo, this is Kate.
  2. "جو"، این "کیت" است.
 • 3. This is the captain speaking.
  3. کاپیتان صحبت می‌کند.
کاربرد ضمیر this برای معرفی خود یا دیگران
در زبان انگلیسی برای معرفی خود پشت تلفن باید از this استفاده کنیم، مانند:
".Hello, this is Maria Diaz" (الو، "ماریا دیاز" هستم.)
برای معرفی کردن دیگران نیز باید از This استفاده کرد، مثلا:
".Jo, this is Kate" ("جو"، این "کیت" است.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان