دیکشنری انگلیسی به فارسی

this

/ðɪs/
/ðɪs/

[تخصیص گر]

[قید]

[ضمیر]