[عدد]

thirty-four

/θˈɜːɾifˈoːɹ/

1 سی و چهار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان