[صفت]

thirteenth

/ˌθɜːrˈtiːnθ/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سیزدهم سیزدهمین

معادل ها در دیکشنری فارسی: سیزدهم
  • 1.My birthday is on the thirteenth of October.
    1. تولد من سیزدهم اکتبر است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان