[عبارت]

thirsty for something

/ˈθɜrsti fɔr ˈsʌmθɪŋ/

1 تشنه چیزی بودن مشتاق چیزی بودن، خواهان چیزی بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان