[فعل]

شنا کردن

( ش-ن-ا- -ک-ر-د-ن )
1 to swim

to swim /swɪm/ /swɪm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان