[اسم]

صاعقه

( ص-ا-ع-ق-ه )
1 thunderbolt lightning

lightning /ˈlɑɪt.nɪŋ/ /ˈlaɪtnɪŋ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان