[صفت]

صغیر

( ص-غ-ی-ر )
1 underage young

underage /ˈʌndəreɪdʒ/ /ˈʌndəreɪdʒ/


young /jʌŋ/ /jʌŋ/

[اسم]

صغیر

( ص-غ-ی-ر )
1 minor

minor /ˈmɑɪ.nər/ /ˈmaɪnə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان