[اسم]

صورت‌جلسه

( ص-و-ر-ت-‌-ج-ل-س-ه )
1 minutes

minutes /ˈmɪnəts/ /ˈmɪnɪts/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان